Certyfikat SSL na naszym portalu

Szanowni użytkownicy, z przyjemnością informujemy że w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo wasze oraz waszych danych na naszym portalu został wdrożony certyfikat SSL. Co to dla Państwa oznacza? Przede wszystkim to, że wszyst­kie Pań­stwa dane, wpro­wa­dza­ne na naszym por­ta­lu (np. podczas logowania czy płatności), są szy­fro­wa­ne i w związ­ku z tym nie zosta­ną prze­chwy­co­ne przez oso­by postron­ne i nie tra­fią w nie­po­wo­ła­ne ręce.

By się upewnić czy połą­cze­nie jest bez­piecz­ne, nale­ży spraw­dzić czy koło adre­su stro­ny w prze­glą­dar­ce znaj­du­je się kłód­ka lub klu­czyk a adres stro­ny zaczy­na się od „https://” a nie tra­dy­cyj­ne­go „http://”. W naszym przypadku prawidłowy i bezpieczny adres to https://ogloszenia-legnica.pl
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.